Όροι Διαγωνισμού

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
  Τα Εστιατόρια ΧΗ.ΜΑ. (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Valentine’s Day Giveaway» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στο Facebook δια των διαδικτυακών τόπων «ΧΗ.ΜΑ.» & «ΧΗ.ΜΑ.-Αλιμος» https://www.facebook.com/XH.MA.SteakHouseFokaia & https://www.facebook.com/XH.MA.SteakHouseAlimos , στο Instagram διά του διαδικτυακού τόπου che.ma.restaurant https://www.instagram.com/che.ma.restaurant/?hl=el και στην ιστοσελίδα μας www.xima.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»), – 4 νικητές κερδίζουν από ένα γεύμα 2 ατόμων αξίας 50 ευρώ έκαστο.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
  Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού
  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 3/2/2022 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 11/2/2022 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μέσω Facebook, θα πρέπει να κάνουν
  – Εγγραφή στη φόρμα συμμετοχής
  Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
 6. Δώρο
  Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν 4 νικητές οι οποίοι κερδίζουν από ένα γεύμα 2 ατόμων αξίας 50 ευρώ. Τα Δώρα είναι προσωπικά και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
  Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 12/2/2022 στα γραφεία του Διοργανωτή. Στην εν λόγω διαδικασία για την ανάδειξη του νικητή των Δώρων και του αναπληρωτή θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.
 8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων
  Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και ο νικητής θα ειδοποιηθεί από τον Διοργανωτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του με το σχετικό email, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και θα κληθεί με την ίδια διαδικασία και όρους ο αναπληρωτής. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δεν δύναται να διαθέσει τα Δώρα σε άλλο πρόσωπο. Για την παραλαβή των δώρων απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τους νικητές υπογραφή δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/ νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του όρου 3 του παρόντος.
 9. Ευθύνη
  Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 10. Δημοσιότητα
  Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ανάρτηση του διαγωνισμού, στις επίσημες σελίδες του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/XH.MA.SteakHouseFokaia & https://www.facebook.com/XH.MA.SteakHouseAlimos, στο Instagram https://www.instagram.com/che.ma.restaurant/?hl=el και στην ιστοσελίδα μας www.xima.gr
 11. Τροποποίηση Όρων
  Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
  Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 13. Αποδοχή των όρων
  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.